ἀρχηγοὶ

- главные

Лексема: ἀρχηγός


Номер Стронга: 747


Определения: 747, ἀρχηγός
1. основатель, первопричина;
2. начальник, вождь, предводитель.


Словарь Дворецкого:

747: ἀρχηγός

ἀρχ-ηγός
I
дор. ἀρχᾱγός 2
1) являющийся изначальным, служащий первопричиной
Пр.:(κακῶν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) основной, главный
Пр.:(φλέβες Аристотель (384-322 до н.э.))
3) относящийся к верховной власти, царский
Пр.:(τιμαί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
II
Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) = ἀρχηγέτης I и
II

1) основатель, родоначальник (δήμου Платон (427-347 до н.э.); τοῦ γένους Исократ (436-338 до н.э.));
2) первопричина, творец (τύχης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.));
3) предводитель, вождь (Τιρυνθίων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); Πλαταιέων Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).Морфологичский анализ слова ἀρχηγοὶ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀρχηγός


Перевод: original, originator


Открыть окно