ἄλογός

- бессловесный

Лексема: ἄλογος


Номер Стронга: 249


Определения: 249, ἄλογος
нерассудительный, безрассудный, неразумный, иррациональный.


Словарь Дворецкого:

249: ἄλογος

ἄ-λογος 2
1) бессловесный
Пр.:(σιγή Платон (427-347 до н.э.))
ἄ. καταλιπών Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — онемевший;
ἡμέρα ἄδικος καὴ ἄ. Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — день без судебных заседаний и речей, т.е. неприсутственный

2) невыразимый, неопределимый Пр.:(στοιχεῖα Платон (427-347 до н.э.)) ; мат. (о числах) иррациональный
3) мат. несоизмеримый
Пр.:(γραμμαὴ πρὸς ἀλλήλας ἄλογοι Аристотель (384-322 до н.э.))
4) неисчислимый, непредвиденный
Пр.:ἄ. τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — неожиданный для кого-л.
5) непостижимый, бессмысленный, непонятный, нелепый
Пр.:(ἄ. καὴ μέ πιστός Лисий (ок. 445-380 до н.э.); δεινὸς καὴ ἄ. Платон (427-347 до н.э.))
καταφεύγειν εἰς προφάσεις ἀλόγους Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — выставлять невероятные предлоги

6) не основанный на разуме или мышлении, механический
Пр.:(τριβέ καὴ ἐμπειρία Платон (427-347 до н.э.))
7) неразумный, безрассудный
Пр.:(ὄχλος, ἡδονή Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄλογός:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἄλογος


Перевод: absurd, unreasoning


Открыть окно