διεμερίσθη

- была разделена

Лексема: διαμερίζω


Номер Стронга: 1266


Определения: 1266, διαμερίζω
разделять, распределять, делить (между собой).


Словарь Дворецкого:

1266: διαμερίζω

δια-μερίζω
разделять, распределять
Пр.:(τι Платон (427-347 до н.э.); τοὺς πόνους εἰς ἅπαν τὸ σῶμα Аристотель (384-322 до н.э.))
διαμερισθεὴς κατὰ μῆνα Аристотель (384-322 до н.э.) — распределенный помесячно;
med. — делить между собой (τὰ ἱμάτιά τινος Новый Завет)Морфологичский анализ слова διεμερίσθη:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαμερίζω


Перевод: I divide up into parts, break up, distribute


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно