διαστρέφετε

- вы отвращаете

Лексема: διαστρέφω


Номер Стронга: 1294


Определения: 1294, διαστρέφω
1. выворачивать, искривлять; перен. искажать, извращать, развращать, совращать, превращать;
2. уводить в сторону, отвращать; LXX: 02015 (הפךְ‎), 06140 (עקשׂ‎).


Словарь Дворецкого:

1294: διαστρέφω

δια-στρέφω
1) выворачивать, искривлять
Пр.:(τὰ μέλη διεστραμμένα Платон (427-347 до н.э.); οἱ ὄνυχες τοῦ ἀετοῦ διαστρέφονται Аристотель (384-322 до н.э.))
διεστράφην ἰδών Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — я (чуть не) вывернул себе шею глядя;
διαστρέψαι τὰς ὀφθαλμούς Аристотель (384-322 до н.э.) тж. med. — скосить глаза;
διαστραφῆναι τέν διάνοιαν Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — свихнуться, спятить

2) поворачивать
Пр.:ἴχνος δ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — свернуть со своего пути
3) искажать
Пр.:(πρόσωπον διεστραμμένον Аристотель (384-322 до н.э.))
4) извращать
Пр.:(νόμους Исей (ок. 420-350 до н.э.); τἀληθές Демосфен (384-322 до н.э.); γνώμας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) развращать, совращать
Пр.:(τοὺς ἀρίστους ἄνδρας Аристотель (384-322 до н.э.); διαστρέφεσθαι ὑπὸ τοῦ κόλακος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
6) приводить в замешательство, опрокидывать
Пр.:(φάλαγγα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова διαστρέφετε:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διαστρέφω


Перевод: to twist, divert, distort


Открыть окно