γερουσίαν

- старейшинство

Лексема: γερουσία


Номер Стронга: 1087


Определения: 1087, γερουσία
совет старейшин (Синедрион в Иер.).


Словарь Дворецкого:

1087: γερουσία

γερουσία
1) (в Спарте) герусия, совет старейшин Демосфен (384-322 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) совет старейшин, верховный совет (во Фригии Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), в Карфагене Аристотель (384-322 до н.э.))
3) (в Риме) сенат Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
4) посольство
Пр.:(πρεσβεύματα καὴ γερουσίαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова γερουσίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: γερουσία


Перевод: body of elders


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно