βοὴ

- вопль

Лексема: βοή


Номер Стронга: 995


Определения: 995, βοή
вопль, крик.


Словарь Дворецкого:

995: βοή

βοή дор. βοά
1) крик, вопль
Пр.:(β. ὀρώρει Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) крик радости, шумное ликование
Пр.:λέγειν τινὴ βοάν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — вызывать у кого-л. радостный крик
3) боевой клич
Пр.:(ἄσβεστος β. γένετο Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) шум боя
Пр.:βοέν ἀγαθός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — храбрый в бою
5) шум, гул, рев
Пр.:(κλαυθμοναὴ καὴ βοαί Платон (427-347 до н.э.); θηρῶν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) голос, звуки, пение
Пр.:(αὐλῶν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); σάλπιγγος Эсхил (525/4-456 до н.э.); ὄρνις ἀπορροιβδεῖ βοάς Софокл (ок. 496-406 до н.э.): ὕμνων Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
7) крик о помощи, зов, призыв
Пр.:(βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων Гомер (X-IX вв. до н.э.))
8) вещее слово, прорицание
Пр.:(γυνέ ἀείδουσ΄ Ἕλλησι βοάς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
9) слово, речь
Пр.:ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) (ἕνεκεν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)) — только на словах, т.е. для виду
10) Эсхил (525/4-456 до н.э.) = βοήθειαМорфологичский анализ слова βοὴ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: βοή


Перевод: a scream


Открыть окно