δικαστὴν

- судью

Лексема: δικαστής


Номер Стронга: 1348


Определения: 1348, δικαστής
судья; LXX: прич. от8199 (שׂפט‎).


Словарь Дворецкого:

1348: δικαστής

δῐκαστής -οῦ
1) судья Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) мститель
Пр.:(αἵματος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова δικαστὴν:


Часть речи: Существительное


Лексема: δικαστής


Перевод: a judge


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно