βασιλείας

- царства

Лексема: βασιλεία


Номер Стронга: 932


Определения: 932, βασιλεία
царство, царствование, царская власть иливладение.


Словарь Дворецкого:

932: βασιλεία

βᾰσῐλεία ион. βᾰσῐληΐη
1) царская власть Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) царствование
Пр.:(ἀπὸ τῆς Φιλίππου βασιλείας Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
3) царство, королевство Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
4) царская корона
Пр.:(ἔχειν βασιλείαν ἐπὴ τῆς κεφαλῆς Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова βασιλείας:


Часть речи: Существительное


Лексема: βασιλεία


Перевод: kingship, sovereignty, authority, rule, kingdom


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно