ἀνὰ

- -

Лексема: ἀνά


Номер Стронга: 303


Определения: 303, ἀνά
1. с3319 (μέσος): между, среди, в числе;
2. с3313 (μέρος): порознь, по очереди;
3. с числит.: по (распределительно), каждый; а тж. употр. как прист. со знач.: 1. движения вверх;
2. усиления;
3. повторности;
4. обратного действия.


Словарь Дворецкого:

303: ἀνά

ἀνά
I
(ᾰᾰ), эп. тж. ἀν adv.
1) наверху, сверху
Пр.:(μέλανες ἀ. βότρυες ἦσαν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) вверх
Пр.:ἀν δ΄ Ὀδυσεὺς ἀνίστατο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — Одиссей поднялся
II
эп. тж. ἀν
1) (без анастрофы) praep. cum gen. вверх на
Пр.:(ἀ. νηὸς βαίνειν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) praep. cum dat. наверху, на
Пр.:(ἥκειν ἀ. ναυσί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀ. ἡμιόνοις Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — на запряженной мулами колеснице

3) praep. cum acc.
(1) наверху, на
Пр.:(Κενταύρων ἀ. ὄρος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
τίν΄ ἀ. χἐρα ἔβα ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — кто принес его?

(2) вверх на
Пр.:(ἀναβαινειν ἀ. ὀρσοθύρην Гомер (X-IX вв. до н.э.))
(3) вверх по
Пр.:(ἀ. ποταμὸν πλεῖν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
(4) в глубине, в
Пр.:ἀ. δῶμα Διός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — во дворце Зевса;
ἀ. θυμόν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — в душе, мысленно;
ἀ. στόμα ἔχειν τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.) — без умолку говорить о ком-л.

(5) на (всем) протяжении; по; через, сквозь; в
Пр.:ἀ. δῆμον πτωχεύειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ходить по миру, побираться;
ἀ. πᾶσαν τέν γῆν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — по всей земле;
ἀ. τέν Ἑλλάδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — во (всей) Греции;
ἀ. τὸ σκοτεινόν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в темноте

(6) между, среди, в числе
Пр.:(ἀ. πρώτους εἶναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
(7) в продолжение, в течение
Пр.:(ἀ. νύκτα Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀ. τὸν πόλεμον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἀ. χρόνον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — затем, впоследствии, со временем

(8) в знач. приставки еже-, каждый
Пр.:(ἀ. πᾶσαν ἡμέρην Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἀ. πᾶν ἔτος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или ἀ. ἕκαστον ἔτος Платон (427-347 до н.э.))
(9) распределительно по
Пр.:ἀ. πέντε παρασάγγας τῆς ἡμέρας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — по пяти парасангов в день;
εἴκοσιν ἀ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — по двадцати;
ἀ. μέρος Аристотель (384-322 до н.э.) — по частям

(10) по, сообразно
Пр.:ἀ. κράτος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — в меру силы, т.е. изо всех сил;
ἀ. λόγον Платон (427-347 до н.э.) — соответственно, относительно

(11) редко приблизительно, около
Пр.:(ἀ. διηκόσια στάδια Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνὰ:


Часть речи: Предлог


Лексема: ἀνά


Перевод: and, apiece, by, each, every, in, through


Открыть окно