βίᾳ

- насилием

Лексема: βία


Номер Стронга: 970


Определения: 970, βία
сила, насилие, принуждение, стеснение; LXX: 06531 (פֶּרֶךְ‎), 06555 (פּרץ‎), 06484 (פּצר‎); син.1411 (δύναμις), 1753 (ἐνέργεια), 1849 (ἐξουσία), 2479 (ἰσχύς), 2904 (κράτος).


Словарь Дворецкого:

970: βία

βία эп.-ион. βίη
1) жизненная сила, жизнь
Пр.:βίας τινὸς ἀφελεῖσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — убить кого-л.
2) сила, мощь
Пр.:(κάρτος τε β. τε Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐν τοῖς λόγοις β. Аристотель (384-322 до н.э.))
βίην καὴ χεῖρας ἀμείνων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — превосходящий силой рук;
ἰσχὺς ἀμήχανος τῆς βίας Аристотель (384-322 до н.э.) — огромная сила напора;
μετὰ βίας πολλῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — с огромной силой;
(в описаниях) — сильный, могучий, могущественный (Πριάμοιο β. Гомер (X-IX вв. до н.э.); Πολυνείκους β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

3) сила, насилие, принуждение
Пр.:βίᾳ (βίῃ) и βίηφι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), ἐκ βίας Софокл (ок. 496-406 до н.э.), ὑπο и διὰ βίας Платон (427-347 до н.э.), ἀπὸ βίας Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — силой, насильно;
πρὸς βίαν Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — по принуждению, поневоле, насильно;
βίᾳ τινός Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) — наперекор кому(чему)-л.;
αἱ βίᾳ πράξεις Платон (427-347 до н.э.) — насильственные действия;
βίας γραφή юр. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — жалоба на насилиеМорфологичский анализ слова βίᾳ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: βία


Перевод: violence


Открыть окно