ἀπορριφήσονται

- будут выброшены

Лексема: ἀπορρίπτω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀπορριφήσονται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπορρίπτω


Перевод: to toss away


Открыть окно