ἀφέσεις

- извержения

Лексема: ἄφεσις


Номер Стронга: 859


Определения: 859, ἄφεσις
1. отпускание, освобождение;
2. оставление, прощение, отпущение (грехов); син.3929 (πάρεσις); 859 (ἄφεσις) говорит об окончательном прощении грехов, а 3929 (πάρεσις) говорит о временном пренебрежении грехов человека, независимо от того, будет ли он в будущем наказан или прощен; LXX: 03104 (יוֹבל‎), 01865 (דְּרוֹר‎).


Словарь Дворецкого:

859: ἄφεσις

ἄφ-εσις -εως
1) бросание, метание
Пр.:(βελῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) выпускание
Пр.:(ἵππων Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
3) извержение, испускание
Пр.:(ὕδατος, σπέρματος Аристотель (384-322 до н.э.))
4) отпускание, освобождение
Пр.:(πλοίων Демосфен (384-322 до н.э.); αἰχμαλώτων Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τῆς στρατείας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) (о животных) разрешение от бремени Аристотель (384-322 до н.э.)
6) отпущение, прощение
Пр.:(φόνου Платон (427-347 до н.э.); ὀφλημάτων Демосфен (384-322 до н.э.))
7) расторжение брака, уведомление о разводе
Пр.:(πέμψαι τέν ἄφεσίν τινι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
8) Аристотель (384-322 до н.э.) = ἀφεσμόςМорфологичский анализ слова ἀφέσεις:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: ἄφεσις


Перевод: dismissal, forgiveness, release


Открыть окно