ἀέρος.

- воздуха.

Лексема: ἀήρ


Номер Стронга: 109


Определения: 109, ἀήρ
1. воздух (1. нижние плотные слои воздушной оболочки Земли;
2. место господства сатаны и бесов;
3. вещество); перен. пустота.


Словарь Дворецкого:

109: ἀήρ

ἀήρ
ἀέρος (ᾱ и ᾰ), эп.-ион. ἠέρος , поэт. (реже pl.)
1) воздух (в его нижних слоях, в отличие от αἰθήρ)
Пр.:(ἀέρες καὴ αἰθῆρ καὴ ὕδατα Платон (427-347 до н.э.))
δι΄ ἠέρος αἰθέρα ἱκανέμεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (о сосне) проникать через толщу (нижнего) воздуха в эфир

2) туман, мгла
Пр.:ἀ. παρὰ νηυσὴ βαθεῖα ἦν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вокруг кораблей был густой туман
3) воздух (вообще)
Пр.:γῆς ἰσόμοιρος ἀ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — воздух, отовсюду окружающий землю;
τέτταρα σώματα …πῦρ καὴ ἀ. καὴ ὕδωρ καὴ γῆ Аристотель (384-322 до н.э.) — (имеются) четыре (основные) вещества:
– огонь, воздух, вода и земля;
πρὸς τὸν ἀέρα ἔξω Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — на открытом воздухеМорфологичский анализ слова ἀέρος.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀήρ


Перевод: air


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно