ἀνέμου.

- ветра.

Лексема: ἄνεμος


Номер Стронга: 417


Определения: 417, ἄνεμος
ветер; LXX: 07306 (ריח‎).


Словарь Дворецкого:

417: ἄνεμος

ἄνεμος (ᾰ) ветер Гомер (X-IX вв. до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:ἀνέμων ἀέλλη Гомер (X-IX вв. до н.э.) и ἀνέμοιο θυέλλη Гесиод (IX в. до н.э.) — вихрь, буря;
κατ΄ ἄνεμον καὴ ῥοῦν νήχεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — плыть по ветру и по течению;
οἱ ἄνεμοι ψυχῆς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — душевные буриМорфологичский анализ слова ἀνέμου.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄνεμος


Перевод: the wind


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно