Αὐξάνεσθε

- Плодитесь

Лексема: αὐξάνω


Номер Стронга: 837


Определения: 837, αὐξάνω
1. перех. действ.растить, выращивать, умножать;
2. перех. страд. или неперех.вырастать, расти, возрастать, увеличиваться.


Словарь Дворецкого:

837: αὐξάνω

αὐξάνω
(fut. pass. αὐξήσομαι и αὐξηθήσομαι; aor. pass. ηὐξήθην и ηὐξήνθην)
1) увеличивать, усиливать, приумножать, расширять Пр.:(δενδρέων νομόν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ὕβριν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πατρῷον ὄλβον Эсхил (525/4-456 до н.э.); τι εἰς ἄπειρον и ἐπὴ τὸ ἔσχατον Платон (427-347 до н.э.)) ; pass. увеличиваться, возрастать, расти
Пр.:(μένος ηὔξετο τοῖο ἄνακτος Гесиод (IX в. до н.э.); χώρη αὐξανομένη Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἀρχόμενος αὐξάνεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — начавший возвышаться, т.е. делающий политическую карьеру;
ἐλλόγιμος ηὐξήθη Платон (427-347 до н.э.) — он стал знаменитым

2) грам. получать приращение
3) увеличиваться, возрастать, расти Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — v. l., Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
4) вырастать
Пр.:(ἐκ τῆς γῆς Аристотель (384-322 до н.э.)). — см. тж. αὔξωМорфологичский анализ слова Αὐξάνεσθε:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: αὐξάνω


Перевод: to grow, increase


Открыть окно