διεθέμην

- установил Я

Лексема: διατίθεμαι


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διεθέμην:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διατίθεμαι


Перевод: to put through, make (covenant)


Открыть окно