ἔβαλεν

- бросила

Лексема: βάλλω


Номер Стронга: 906


Определения: 906, βάλλω
1. перех.бросать, кидать, ввергать, закидывать;
2. перех.класть, ставить, помещать, вливать (о жидкости);
3. неперех.кидаться, бросаться.


Словарь Дворецкого:

906: βάλλω

βάλλω
(fut. βᾰλῶ — ион. βαλέω, редко βαλλήσω; aor. 2 ἔβᾰλον, pf. βέβληκα; pass.: fut. βληθήσομαι и βεβλήσομαι, aor. ἐβλήθην, pf. βέβλημαι) реже med.
1) бросать, кидать, метать
Пр.:(τι εἰς ἅλα, ἐν πυρί, ποτὴ πέτρας, προτὴ γαίῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.); σπόρον ἐν νειοῖσιν Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
β. τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) реже τι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — метать что-л.;
β. κύβους Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — бросать кости или жребий;
β. πῦρ Гомер (X-IX вв. до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — поджигать

2) метать копья
Пр.:(ἐκ χειρός Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); β. καὴ τοξεύειν Демосфен (384-322 до н.э.))
3) ронять
Пр.:β. δάκρυ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — проливать слезы;
β., тж. β. τοὸς ὀδόντας Аристотель (384-322 до н.э.) — терять зубы

4) надевать, приставлять, приделывать
Пр.:(κύκλα ἀμφὴ ὀχέεσσι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐν πύλαισιν ἀκοὰν β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — приложить ухо к двери

5) надевать, накидывать
Пр.:(αἰγίδα ἀμφ΄ ὤμοις, ῥάκος ἀμφί τινι, med. ἀμφὴ ὤμοισιν ξίφος Гомер (X-IX вв. до н.э.); κρήδεμνον πλοκάμοις «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
6) закидывать, забрасывать
Пр.:(τὸ δίκτυον εἰς τέν θάλασσαν Новый Завет; ἀμφί τινι χεῖρας и πήχεε Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐπὴ γᾶν Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ступить на фригийскую землю

7) валить, опрокидывать
Пр.:(τινὰ ἐν δαπέδῳ и ἐν κονίῃσι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐς γόνυ τέν πόλιν β. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — поставить на колени, т.е. сокрушить государство

8) низвергать, разрушать
Пр.:(οἶκον Эсхил (525/4-456 до н.э.))
9) извергать, изгонять
Пр.:(τινὰ γῆς ἔξω Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἄθαπτόν τινα βαλεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — лишить кого-л. погребения

10) ввергать, повергать
Пр.:(τινὰ ἐς κακόν Гомер (X-IX вв. до н.э.); τινὰ εἰς δεῖμα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и εἰς φόβον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
βαλεῖν τινα εἰς ἔχθραν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — навлечь на кого-л. ненависть;
ἐν αἰτίᾳ βαλεῖν τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — возвести на кого-л. обвинение;
τέν χώραν κινδύνῳ βαλεῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — подвергнуть страну опасности

11) поворачивать, направлять
Пр.:(νῆας ἐς πόντον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὄμματα ἑτέρωσε Гомер (X-IX вв. до н.э.) и πρὸς γῆν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πρὸσωπον εἰς γῆν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
12) опускать, склонять
Пр.:(ἑτέρωσε κάρη Гомер (X-IX вв. до н.э.))
13) гнать, погонять
Пр.:(ἵππους πρόσθε Гомер (X-IX вв. до н.э.); κάτωθε τὰ μοσχία Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
14) ударять, поражать
Пр.:(τινὰ δουρί Гомер (X-IX вв. до н.э.); τινὰ κακοῖς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
βαλεῖν τινά τι, κατά, πρός и ὑπό τι, реже β. τινος κατά τι Гомер — ударить (ранить) кого-л. во что-л.;
ἕλκος τό μιν βάλε ἰῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — рана, которую он нанес ему стрелой:
β. ψόγῳ τινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — оскорблять кого-л.;
β. ἐπὴ σκοπόν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), τοῦ σκοποῦ Платон (427-347 до н.э.) и ἐπὴ σκοποῦ (v. l. ἐπίσκοπα) Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — попадать в цель;
ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — глубоко огорченный в душе;
βάλλει με φθόγγος δι΄ ὤτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — до ушей моих доносится шум

15) (sc. ὕμνῳ) воспевать, славить
Пр.:(τινά Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
16) вгонять, вонзать
Пр.:(ἰὸν ἐνὴ στήθεσσί τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
17) наводить, нагонять, насылать
Пр.:(ὕπνον ἐπὴ βλεφάροις Гомер (X-IX вв. до н.э.))
18) внушать, вселять
Пр.:(τί τινι ἐν θυμῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.), θυμῷ Эсхил (525/4-456 до н.э.) и εἰς θυμόν Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), ἐν στήθεσσι Гомер (X-IX вв. до н.э.) и ἐν καρδίᾳ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); λύπην τινί Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
19) грузить, нагружать
Пр.:(μῆλα ἐν νηΐ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
20) med. погружаться
Пр.:(χρόα βάλλεσθαι λουτροῖς Гомеровские гимны, X-IX вв.)
21) (sc. ἑαυτόν) бросаться, устремляться, падать
Пр.:(ἐν πέδῳ Эсхил (525/4-456 до н.э.)): (о реке) изливаться, впадать (ποταμὸς εἰς ἅλα βάλλων Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἵπποι περὴ τέρμα βαλοῦσαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — кобылицы, обогнувшие столб;
βάλλ΄ ἐς κόρακας! Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — убирайся прочь!, проваливай!;
βάλλ΄ ἐς μακαρίαν! Платон (427-347 до н.э.) — что ты, бог с тобой!;
εἰς ὕπνον βαλεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — заснуть

22) (о жидкости) обрызгивать, окроплять
Пр.:(τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
23) осыпать, обдавать
Пр.:(ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον Гомер (X-IX вв. до н.э.))
24) наливать, вливать
Пр.:(οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς Новый Завет)
25) тж. med. озарять, освещать
Пр.:(ἀκτῖσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.); γαῖαν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); σελήνη βαλλομένη διὰ θυρίδων «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
26) med. насыпать, возводить
Пр.:(χαράκωμα πρὸς τῇ πόλει Демосфен (384-322 до н.э.); χάρακα Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
– закладывать (κρηπῖδα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); τὰς οἰκοδομίας Платон (427-347 до н.э.), ἀρχέν τῶν πραγμάτων Лукиан (ок. 120 — ок. 190))

27) med. обдумывать, замышлять
Пр.:(τι ἐπὴ θυμῷ и μετὰ φρεσί Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐνὴ φρεσί Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.) или ἐπ΄ ἑωυτοῦ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἐς θυμὸν ἐβάλετο Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он решил

28) med. зачать
Пр.:βαλεσθαι ἐς γαστέρα γόνον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — забеременетьМорфологичский анализ слова ἔβαλεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: βάλλω


Перевод: I cast, throw, rush, put, place, drop


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно