διασαλεύθητι

- возбуждайся

Лексема: διασαλεύω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διασαλεύθητι:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διασαλεύω


Перевод: to confuse


Открыть окно