ἀμφιβαλεῖ

- он будет бросать

Лексема: ἀμφιβάλλω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀμφιβαλεῖ:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀμφιβάλλω


Перевод: to cast nets


Открыть окно