ἀπίδῃ

- увидит

Лексема: ἀφοράω


Номер Стронга: 872


Определения: 872, ἀφοράω
взирать, (по)смотреть, обращать взор.


Словарь Дворецкого:

872: ἀφοράω

ἀφ-οράω ион. ἀπορέω (impf. ἀφεώρων, fut. ἀπόψομαι, aor. 2 ἀπεῖδον, pf. ἀφεώρακα)
1) видеть издали
Пр.:(τὸ θηρίον ἀπὸ τοῦ δενδρέου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); med. ἱερὰν χθόνα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
2) обращать взоры, смотреть, созерцать
Пр.:(πρός τινα и τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), εἴς τινα и τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190), ἐπί τινα Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τι Демосфен (384-322 до н.э.))
3) смотреть назад, т.е. быть обращенным в другую или противоположную сторону
Пр.:παίειν ἀφορῶντας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — поражать (противника) с тылаМорфологичский анализ слова ἀπίδῃ:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀφοράω


Перевод: to have full view


Открыть окно