ἀνταπόδοσιν

- воздаяние

Лексема: ἀνταπόδοσις


Номер Стронга: 469


Определения: 469, ἀνταπόδοσις
воздаяние, отдача, возврат, расплата; LXX: 01576 (גְּמוּל‎), 07966 (שִׂלּוּם‎).


Словарь Дворецкого:

469: ἀνταπόδοσις

ἀντ-απόδοσις -εως
1) отдача, возврат, уплата долга
Пр.:(ἀ. καὴ ἀποδοχέ χωρίων Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τῶν εἴκοσι ταλάντων ποιήσασθαι τέν ἀνταπόδοσιν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) отплата, возмещение, воздаяние
Пр.:(χάριτος Аристотель (384-322 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; ἱκανέ ἀ. τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) возмездие, кара Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Новый Завет
4) отражение, отголосок (sc. τῶν φωνῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
5) изменение направления
Пр.:ἀνταπόδοσιν ποιεῖσθαι или λαμβάνειν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — принимать обратное направление, двигаться обратно
6) грам.- рит. противоположение Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 100)Морфологичский анализ слова ἀνταπόδοσιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνταπόδοσις


Перевод: a reward, recompense


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно