ᾀδόντων

- поющих

Лексема: ᾄδω


Номер Стронга: 103


Определения: 103, ᾄδω
1. петь;
2. воспевать, славить песнями; LXX: 07891 (שׂיר‎).


Словарь Дворецкого:

103: ᾄδω

ᾄδω
стяж. к ἀείδω

1) петь (παιήονα Гомер (X-IX вв. до н.э.); ᾄσματα καὶ σκώμματα Plut.; πρὸς и ὑπ᾽ αὐλόν Arst., Plut.): ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων Платон (427-347 до н.э.) с пением петухов; πρὶν νενικηκέναι ᾄ. погов. Платон (427-347 до н.э.) петь до одержания победы (о бойцовых петухах); τὰ λεχθέντα καὶ ᾀσθέντα Платон (427-347 до н.э.) повествования и песни; ἀείδω τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.) петь во славу кого-л., Theocr. состязаться в пении с кем-л.;
2) воспевать, славить песнями (μῆνιν Ἀχιλῆος, κλέα ἀνδρῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.); τινά Pind.): νευρὴ ἄεισε Гомер (X-IX вв. до н.э.) тетива запела; ἀείδω ἀμφί τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.) и ᾄ. εἴς τινα Arph. петь в чью-л. честь; παρὰ πάντων ᾄδεσθαι Luc. быть прославляемым всеми;
3) pass. оглашаться: ἀείδετο τέμενος θαλίαις Pind. храм оглашался песнями.Морфологичский анализ слова ᾀδόντων:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ᾄδω


Перевод: to sing


Открыть окно