διαμάχεσθαι

- сражаться

Лексема: διαμάχομαι


Номер Стронга: 1264


Определения: 1264, διαμάχομαι
1. ожесточенно сражаться, упорно бороться;
2. (горячо) спорить, горячо оспаривать, решительно возражать.


Словарь Дворецкого:

1264: διαμάχομαι

δια-μάχομαι (ᾰ) (fut. διαμαχοῦμαι — ион. διαμαχέσομαι)
1) ожесточенно сражаться, упорно бороться
Пр.:(τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), πρός τινα и πρός τι Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), ὑπέρ τινος и περί τινος Платон (427-347 до н.э.))
δ. τὸ μέ θανεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — всячески сопротивляться смерти;
δ. σιδήρῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — сражаться с мечом в руках;
ἢ τῷ λανθάνειν ἢ τῷ δ. Платон (427-347 до н.э.) — или тайно, или в открытом бою

2) горячо оспаривать, спорить
Пр.:(περί τινος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), τι Платон (427-347 до н.э.) и τινι Аристотель (384-322 до н.э.))
διαμάχομαι μέ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — я решительно возражаю против пересмотра вами уже принятых решений;
δ. ὡς οὔκ ἐστι Платон (427-347 до н.э.) — категорически утверждать, что этого нетМорфологичский анализ слова διαμάχεσθαι:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Инфинитив


Лексема: διαμάχομαι


Перевод: to fight through


Открыть окно