ἄρτι

- ныне

Лексема: ἄρτι


Номер Стронга: 737


Определения: 737, ἄρτι
только что, теперь, ныне; с575 (ἀπό) обозн.отныне; с2193 (ἕως) обозн.доныне, доселе.


Словарь Дворецкого:

737: ἄρτι

ἄρτῐ
adv.
1) только что, совсем недавно
Пр.:οὐκ ἐν τῷ ἄ. μόνον, ἀλλὰ καὴ ἐν τῷ νῦν Платон (427-347 до н.э.) — не только для недавнего прошлого, но и для настоящего
2) как раз теперь, ныне
Пр.:(νῦν ἄ. Платон (427-347 до н.э.); ἄ. καὴ πρῴην Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἄ. Платон (427-347 до н.э.) — теперешний, настоящий;
ἄ. μέν … ἄ. δέ Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — то …, то;
ἕως ἄ. Новый Завет — доселе;
ἀπ΄ ἄ. Новый Завет — отныне

3) (о будущем) редко сейчас же, немедленно Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ἄρτι:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἄρτι


Перевод: now, just now


Открыть окно