δρόμον

- бег

Лексема: δρόμος


Номер Стронга: 1408


Определения: 1408, δρόμος
1. бег (состязание);
2. поприще, течение иликурс (жизни).


Словарь Дворецкого:

1408: δρόμος

δρόμος
1) тж. pl. бег
Пр.:δρόμῳ и δρόμοις Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — бегом, (о конях) вскачь;
ἵππους δρόμου ἆσαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — утомить коней скачкой;
ἅπαντι χρῆσθαι τῷ δρόμῳ Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — бежать изо всех сил

2) воен. форсированный марш
Пр.:(οὔτε ἡμέρας οὔτε νύκτας ἀνιέναι τὸν δρόμον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) (быстрое) движение, бег
Пр.:(νεφέλης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); δρόμοι ἡλίου τε καὴ σελήνης Платон (427-347 до н.э.))
4) состязание в беге, пробег, бега
Пр.:(ἀπὸ νύσσης τέτατο δ. Гомер (X-IX вв. до н.э.); δρόμον προκηρύσσειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
δρόμον θεῖν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или δραμεῖν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — состязаться в беге

5) дорожка или площадь для состязаний в беге, ристалище
Пр.:(ἵπποι πλανόωνται ἀνὰ δοόμον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐμεστώθη δ. κτύπου ἁρμάτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἔξω или ἐκτὸς δρόμου φέρεσθαι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и ἐκ δρόμου πίπτειν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — отклониться от дороги или от цели;
οὐδέν ἐστ΄ ἔξω δρόμου Эсхил (525/4-456 до н.э.) — нелишне, вполне уместно

6) состязание, борьба
Пр.:(περὴ ψυχῆς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
περὴ τοῦ παντὸς δρόμον θεῖν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — вступить в решительный бой

7) (при ходьбе) круг, конец
Пр.:δύ΄ ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθώς Платон (427-347 до н.э.) — сделав два или три конца
8) место для прогулок, аллея
Пр.:(δ. κατάστεγος Платон (427-347 до н.э.); ἐν δρόμοισιν Ἀκαδήμου Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))
9) путь, расстояние
Пр.:(ἡμέρης δρόμον ἀπέχειν ἀπὸ γῆς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова δρόμον:


Часть речи: Существительное


Лексема: δρόμος


Перевод: a running, course, career


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно