ἀκρίβειαν

- точный смысл

Лексема: ἀκρίβεια


Номер Стронга: 195


Определения: 195, ἀκρίβεια
1. точность, тщательность, основательность.


Словарь Дворецкого:

195: ἀκρίβεια

ἀκρίβεια (ρῑ)
1) точный смысл
Пр.:(τῶν λεχθέντων Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) строгая точность, тщательность, основательность, обстоятельность
Пр.:(λόγων Платон (427-347 до н.э.))
τέν ἀκρίβειαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.), δι΄ ἀκριβείας, εἰς (τέν) ἀκρίβειαν и πάσῃ ἀκριβείᾳ Платон (427-347 до н.э.) или πρὸς (τέν) ἄκρίβειαν Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), μετ΄ ἀκριβείας Исократ (436-338 до н.э.) — точно, тщательно, основательно

3) полная исправность, безукоризненность
Пр.:(τοῦ ναυτικοῦ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τῆς κατασκευῆς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) тж. pl. мелочность, педантизм
Пр.:(τῶν νόμων Исократ (436-338 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) расчетливость, бережливость (sc. τοῦ Περικλέους Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
6) недостаток, нехватка
Пр.:(ὕδωρ δι΄ ἀκριβείας ἐστί τινι Платон (427-347 до н.э.))
7) рвение, усердие
Пр.:(εἴς τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀκρίβειαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀκρίβεια


Перевод: strictness, accuracy


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно