ἀπολυτρώσεως

- выкупа

Лексема: ἀπολύτρωσις


Номер Стронга: 629


Определения: 629, ἀπολύτρωσις
искупление, выкуп, избавление илиосвобождение (за выкуп).


Словарь Дворецкого:

629: ἀπολύτρωσις

ἀπο-λύτρωσις -εως
1) (освобождение за) выкуп
Пр.:(αἰχμαλώτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) искупление Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπολυτρώσεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπολύτρωσις


Перевод: redemption, deliverance


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно