βοήθεια

- помощь

Лексема: βοήθεια


Номер Стронга: 996


Определения: 996, βοήΘεια
помощь, подмога, пособие, оказание помощи.


Словарь Дворецкого:

996: βοήΘεια

βοή-θεια
1) тж. pl. помощь, подмога
Пр.:(ὑπέρ τινος Демосфен (384-322 до н.э.))
β. τινι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — помощь кому(чему)-л., Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) средство против кого(чего)-л.;
νεῶν β. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — идущий на выручку флот

2) защита
Пр.:(βοηθείας χάριν ἔχειν τὰ κέρατα Аристотель (384-322 до н.э.))
3) средство, лекарство
Пр.:(πρὸς ὑγίειαν Аристотель (384-322 до н.э.))
κίνδυνος πάσης ἰσχυρότερος βοηθείας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — опасная болезнь, против которой нет лекарства

4) вспомогательные войска Демосфен (384-322 до н.э.)
5) выгода, преимущество
Пр.:(τοῦ τόπου καὴ τῶν στενῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова βοήθεια:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: βοήθεια


Перевод: help


Открыть окно