ἀναδειχθέντι

- Сделается явным

Лексема: ἀναδείκνυμι


Номер Стронга: 322


Определения: 322, ἀναδείκνυμι
1. показывать;
2. назначать илиизбирать на должность, провозглашать.


Словарь Дворецкого:

322: ἀναδείκνυμι

ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω
1) поднимать для показа или сигнализации
Пр.:(ἀσπίδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πυρσόν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀναδέξαι σημήϊόν τινι ἀνάγεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — дать кому-л. знак к отплытию

2) широко растворять, распахивать
Пр.:(πύλας πᾶσιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) публично объявлять, провозглашать
Пр.:ἀ. τινά τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — провозглашать кого-л. кем-л.
4) торжественно открывать, освящать
Пр.:(ἱερόν, θέατρον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀναδειχθέντι:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀναδείκνυμι


Перевод: to indicate, appoint


Открыть окно