διαμερισμοὶ

- участки

Лексема: διαμερισμός


Номер Стронга: 1267


Определения: 1267, διαμερισμός
1. распределение, раздел;
2. разделение, раскол.


Словарь Дворецкого:

1267: διαμερισμός

δια-μερισμός
1) раздел, распределение
Пр.:(δικαίως τόν διαμερισμὸν ποιεῖν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
2) раскол
Пр.:(οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ δ. Новый Завет)Морфологичский анализ слова διαμερισμοὶ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: διαμερισμός


Перевод: division


Открыть окно