ἄλευρον

- муку

Лексема: ἄλευρον


Номер Стронга: 224


Определения: 224, ἄλευρον
мука (пшеничная).


Словарь Дворецкого:

224: ἄλευρον

ἄλευρον (ᾰ) τό
1) преимущ. pl. пшеничная мука Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) мука (вообще)
Пр.:(κρίθινον ἄ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἄλευρον:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἄλευρον


Перевод: flour


Открыть окно