αὐλῇ,

- дворе,

Лексема: αὐλή


Номер Стронга: 833


Определения: 833, αὐλή
1. двор;
2. дом, жилище, дворец.


Словарь Дворецкого:

833: αὐλή

αὐλή дор. αὐλά
1) двор (внешний Гомер (X-IX вв. до н.э.) или внутренний Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) дворовая ограда
Пр.:(αὐ. ὑψηλή Гомер (X-IX вв. до н.э.))
3) дом, жилище
Пр.:(Ζηνός Гомер (X-IX вв. до н.э.); Ἡρακλέος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἀγρονόμοι αὐλαί Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
αὐ. νεκύων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — царство мертвых

4) храм
Пр.:(παιδὸς τᾶς Λατοῦς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) царский двор, дворец Менандр (342-290 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
Пр.:οἱ περὴ τέν αὐλήν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — придворные, царедворцыМорфологичский анализ слова αὐλῇ,:


Часть речи: Существительное


Лексема: αὐλή


Перевод: court-yard, fore-court, palace, house


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно