ἀποκεχωρισμένῳ

- назначенном месте

Лексема: ἀποχωρίζω


Номер Стронга: 673


Определения: 673, ἀποχωρίζω
отделять; страд.разлучаться, разделяться.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀποκεχωρισμένῳ:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀποχωρίζω


Перевод: to depart, part


Открыть окно