διάνοια

- разум

Лексема: διάνοια


Номер Стронга: 1271


Определения: 1271, διάνοια
1. разум, разумение, сознание;
2. мысль, мнение, взгляд, расположение, смысл;
3. образ мыслей, помышление сердца, дух;
4. замысел, намерение; LXX: 03820 (לב‎), 03824 (לבָב‎).


Словарь Дворецкого:

1271: διάνοια

διά-νοια
1) замысел, намерение
Пр.:(μαινόλις Эсхил (525/4-456 до н.э.); παλιλλογῆσαί τινι τέν ἑωυτοῦ διάνοιαν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
τέν διάνοιαν ἔχειν τινός Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — намереваться сделать что-л.

2) мысль, мнение, взгляд
Пр.:(τέν διάνοιαν ταύτην ἔχειν Платон (427-347 до н.э.) и λαβεῖν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) образ мыслей, духовный облик
Пр.:τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖ εἶναι Исократ (436-338 до н.э.) — название «эллины» обозначает, повидимому, уже не племя, а образ мыслей
4) размышление, мышление
Пр.:(πᾶσα δ. ἢ πρακτική, ἢ ποιητική, ἢ θεωρητική Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτέν διάλογος ἄνευ φωνῆς (sc. ἐστιν δ.) Платон (427-347 до н.э.) — размышление есть внутренняя и беззвучная беседа сознания с самим собой

5) разум, сознание, дух
Пр.:(ἅμα τῇ τε διανοίᾳ καὴ τῷ σώματι διαπονεῖν Аристотель (384-322 до н.э.))
6) смысл, значение
Пр.:(ὀνομάτων Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τοῦ λεγομένου Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διάνοια:


Часть речи: Существительное


Лексема: διάνοια


Перевод: understanding, intellect, mind


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно