ἀνέψυξαν

- отдохнули

Лексема: ἀναψύχω


Номер Стронга: 404


Определения: 404, ἀναψύχω
1. перех.освежать, давать отдых;
2. неперех.отдыхать, покоиться, освежиться; LXX: 05314 (נפשׂ‎), 02421 (חיה‎).


Словарь Дворецкого:

404: ἀναψύχω

ἀνα-ψύχω (ῡ)
1) охлаждать, освежать
Пр.:(ἀνθρώπους Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἵππους ἱδρῶτι περιρρεομένους Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
παρὰ κρήνην βάσιν ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — освежать ноги в источнике

2) давать отдых, подкреплять отдыхом
Пр.:(σῶμα ἀναψυχόμενον Платон (427-347 до н.э.))
ἀναψῦξαί τινα πόνων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — дать кому-л. отдых от трудов;
ἀναψῦξαι γούνατα Гесиод (IX в. до н.э.) — дать отдохнуть коленям;
ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — они отдохнули душой;
ἀ. ἕλκος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — утолять боль от раны

3) просушивать, сушить
Пр.:(ναῦς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἱδρῶτα, αὐλαίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) отдыхать «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграммМорфологичский анализ слова ἀνέψυξαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀναψύχω


Перевод: to refresh


Открыть окно