βραχύ

- малое

Лексема: βραχύς


Номер Стронга: 1024


Определения: 1024, βραχύς
1. короткий, недлинный, недолгий;
2. мелкий, небольшой, незначительный; с предл. 3326 (μετά) обозн.вскоре, вкратце.


Словарь Дворецкого:

1024: βραχύς

βρᾰχύς -εῖα, ион. έα -ύ (compar. βραχύτερος, βραχίων и βράσσων; superl. βραχύτατος и βράχιστος)
1) короткий, недлинный
Пр.:(ὁδός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); αἰχμή Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
2) невысокий, низкий
Пр.:(τεῖχος Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
β. μορφάν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — малорослый

3) узкий, неглубокий
Пр.:(φάλαγξ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τάξις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) короткий, недолгий
Пр.:(βίος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χρόνος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἡμέρα Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐν βραχεῖ Платон (427-347 до н.э.) (ἐν βραχεϊ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)) — вскоре, Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) вкратце;
διὰ βραχέος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в короткое время или спустя короткое время;
διὰ βραχέων Платон (427-347 до н.э.) — в немногих словах:
κατὰ βραχύ Платон (427-347 до н.э.) — вкратце, Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) понемногу, мало-помалу

5) грам. краткий
Пр.:(φωνῆεν Аристотель (384-322 до н.э.))
6) мелкий, небольшой, незначительный
Пр.:(οὐσία Исей (ок. 420-350 до н.э.); κέρδος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἔργον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πλῆθος Аристотель (384-322 до н.э.); ἀφορμή Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
7) немногочисленный, скудный
Пр.:(μέρη Платон (427-347 до н.э.); ἱππεῖς Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова βραχύ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βραχύς


Перевод: short, little


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно