ἀνόσια

- бесчестные (поступки)

Лексема: ἀνόσιος


Номер Стронга: 462


Определения: 462, ἀνόσιος
нечестивый, беззаконный, развратный.


Словарь Дворецкого:

462: ἀνόσιος

ἀν-όσιος 2, редко 3
1) нечестивый, бесчестный, преступный, кощунственный
Пр.:(ἀνήρ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἔργα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), στόμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); συμφορά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
τὰ ἀνόσια (sc. ἔπη или ἔργα) Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — бесчестные слова или дела

2) непогребенный по священным обрядам
Пр.:(νέκυς Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνόσια:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἀνόσιος


Перевод: irresponsible


Открыть окно