ἁπλότητι

- простотой

Лексема: ἁπλότης


Номер Стронга: 572


Определения: 572, ἁπλότης
простота, прямота, искренность, безыскусственность, честность, прямодушие; возм.щедрость, радушие (сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с готовностью помочь или оказать услугу).


Словарь Дворецкого:

572: ἁπλότης

ἁπλότης -ητος
1) простота, несложность
Пр.:(φωνῆς Аристотель (384-322 до н.э.))
2) простота, незатейливость, безыскусственность
Пр.:(τῆς πόλεως Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τῆς μουσικῆς Платон (427-347 до н.э.); τῆς τροφῆς Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
3) прямота, прямодушие, честность Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἁπλότητι:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁπλότης


Перевод: simplicity, sincerity, purity


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно