βασιλικῷ.

- царском.

Лексема: βασιλικός


Номер Стронга: 937


Определения: 937, βασιλικός
царский, царственный; как сущ.царедворец, приближенный царя.


Словарь Дворецкого:

937: βασιλικός

βᾰσῐλικός
I
3
царский, царственный Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἐγκλήματα βασιλικά Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — обвинения в государственной измене;
ὀφειλήματα βασιλικά Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — долги царю

II
(преимущ. pl.) приближенный царя, придворный, царедворец Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова βασιλικῷ.:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: βασιλικός


Перевод: regal, royal (official)


Открыть окно