ἀνέστρεψεν

- вернулась

Лексема: ἀναστρέφω


Номер Стронга: 390


Определения: 390, ἀναστρέφω
1. переворачивать, опрокидывать;
2. возвращать(ся), обращать(ся);
3. жить, поступать, находиться, пребывать.


Словарь Дворецкого:

390: ἀναστρέφω

ἀνα-στρέφω
1) переворачивать, опрокидывать
Пр.:(δίφρους Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἔμβαμμα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. τέν καρδίαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — вызывать тошноту (ср. 3)

2) поворачивать, вращать
Пр.:(ὄμμα κύκλῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τὸν κόσμον Платон (427-347 до н.э.))
ἐμοὴ τοῦτ΄ ἀνέστραπται Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — у меня дело обстоит наоборот

3) в корне изменять
Пр.:(τὰ τῆς Ἑλλάδος πράγματα Исократ (436-338 до н.э.); γνώμην Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τέν καρδίαν τινός Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — вызывать переворот в чьей-л. душе (ср. 1)

4) поворачиваться
Пр.:(πάλιν ὀπίσω Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀναστρέφαντες ἐπὴ δόρυ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — сделав поворот направо

5) возвращать
Пр.:(τινὰ ἐξ Ἅιδου Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀναστρέφαι πόδα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вернуться

6) возвращаться
Пр.:(ἀπὸ τῶν νεῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἐκ Φοινὴκης Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἀπὸ τῆς διώξεωζ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
φράσον μοι τοῦτ΄ ἀναστρέφαζ πάλιν … Эсхил (525/4-456 до н.э.) — вернись к своему рассказу и скажи мне …

7) возобновлять, повторять
Пр.:(πάλιν τὸν λόγον Платон (427-347 до н.э.))
πάλιν ἀναστρέφαι τινὴ δίκην Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вновь наказать кого-л.

8) перекапывать
Пр.:(τέ πόαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ὄροζ ἀνεστραμμένον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — изрытая гора

9) med.-pass. переходить, переселяться, прибывать
Пр.:(ἄλλην γαῖαν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
10) med.-pass. пребывать, находиться, оставаться
Пр.:(ἐν Ἄργει Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); περὴ τέν Ἐπίδαυρον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἀ. ἐν φανερῷ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), ἐν μέσῳ Платон (427-347 до н.э.) и ἐν ὀφθαλοῖζ Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — быть на глазах (у всех), открыто показываться;
ἀ. ἔν τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и ἐπί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — заниматься чем-л., предаваться чему-л.

11) med.-pass. вести себя, поступать
Пр.:(ὡς δεσπόηζ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); θρασέωζ εἴζ τινα Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ἀσεβῶζ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
12) грам. делать анастрофу (см. ἀναστροφή)"Морфологичский анализ слова ἀνέστρεψεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναστρέφω


Перевод: I overturn, turn upside down, return, (mid. and pass) I conduct myself, live


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно