ἀνάπαυσιν

- покой

Лексема: ἀνάπαυσις


Номер Стронга: 372


Определения: 372, ἀνάπαυσις
1. перерыв, передышка;
2. покой, отдых; син.425 (ἄνεσις), 2663 (κατάπαυσις);
372 (ἀνάπαυσις) означает перерыв или отдых от труда, а 452 (Ἅννας) говорит о снятии напряжения от чрезвычайных трудностей и последующем облегчении; LXX: 05117 (נוח‎), 05118 (נוּחַ‎), 07676 (שַׂבָּת‎).


Словарь Дворецкого:

372: ἀνάπαυσις

ἀνάπαυσις
поэт. ἄμπαυσις -εως Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм = ἀνάπαυλα I
1) прекращение, перерыв, передышка, покой, отдых (τοῦ κακοῦ λήθη καὶ ἀνάπαυλα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); πύνων Фукидид (460-396 до н.э.); τῆς σπουδῆς Платон (427-347 до н.э.); ἀνάπαυλαν διδόναι τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126)): διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας Фукидид (460-396 до н.э.) посменно работая и отдыхая;
2) преимущ. pl. место отдохновения или привала, постоялый двор Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀνάπαυσιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνάπαυσις


Перевод: rest, cessation from labor, refreshment


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно