ἀναπειθέτωσαν

- обольщают

Лексема: ἀναπείθω


Номер Стронга: 374


Определения: 374, ἀναπείΘω
склонять, уговаривать, подстрекать.


Словарь Дворецкого:

374: ἀναπείΘω

ἀνα-πείθω
поэт. ἀμπείθω
1) (пере)убеждать, уговаривать, склонять, побуждать
Пр.:(τινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τινά τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — убеждать кого-л. в чем-л.;
ἀνεπείσθην ὑπό τινος ποιεῖν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — меня уговорили сделать что-л.

2) соблазнять, подкупать
Пр.:(καὴ δώροις καὴ χρήμασιν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. τινὰ κακὸν γενέσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — совращать кого-л.;
ἀναπεπεισμένος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — будучи подкупленМорфологичский анализ слова ἀναπειθέτωσαν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀναπείθω


Перевод: to re-persuade, seduce


Открыть окно