ἀποίσω

- унесу

Лексема: ἀποφέρω


Номер Стронга: 667


Определения: 667, ἀποφέρω
уносить, уводить, отводить, относить.


Словарь Дворецкого:

667: ἀποφέρω

ἀπο-φέρω
(fut. ἀποίσω, aor. 1 ἀπήνεγκα, aor. 2 ἀπήνεγκον)
1) уносить, уводить, увозить
Пр.:(τινὰ ἀπό τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὑπ΄ ἀνέμων ἀπενειχθείς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
τεθνεὼς ἀπηνέχθη Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — он был вынесен мертвым;
πρὸς δόξας τινὸς ἀποφέρεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — склоняться к чьему-л. мнению;
ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα αὐτῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — уносить с собой свое имущество

2) приносить назад, возвращать
Пр.:(τινὰ οἴκαδις Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἀπηνέχθη ἔτι ζῶν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
οὐκ ἀποίσεται βίον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — он не вернется живым

3) приносить в ответ
Пр.:(μῦθόν τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐπιστολάς τινι Демосфен (384-322 до н.э.); χρησμὸς ἀπενεχθείς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τὰ ἀπενειχθέντα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ответное сообщение, ответ

4) вносить, уплачивать
Пр.:(τάλαντόν τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
5) юр. представлять, подавать
Пр.:(λόγον πρὸς τοὺς λογιστάς Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; γραφέν πρὸς τὸν ἄρχοντα Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — представить списки служивших в коннице

6) получать, приобретать, зарабатывать
Пр.:(τέτταρας ὀβολούς Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
ἀπενέγκασθαι νίκην Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — одержать победу;
ἀποίσειν μόρον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — погибнуть

7) убираться прочь
Пр.:(ἀπόφερ΄ ἐς κόρακας Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποίσω:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποφέρω


Перевод: to carry away/off


Открыть окно