ἀφροσύνην

- неразумие

Лексема: ἀφροσύνη


Номер Стронга: 877


Определения: 877, ἀφροσύνη
неразумие, безрассудство, безумство; LXX: 0200 (ֶלֶת‎+wia), 05039 (נְבָלָה‎).


Словарь Дворецкого:

877: ἀφροσύνη

ἀ-φροσύνη тж. pl. неразумие, безрассудство Гомер (X-IX вв. до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀφροσύνην:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀφροσύνη


Перевод: nonsense


Открыть окно