δύσκολα

- капризных

Лексема: δύσκολος


Номер Стронга: 1422


Определения: 1422, δύσκολος
трудный, капризный (кому тяжело угодить).


Словарь Дворецкого:

1422: δύσκολος

δύσκολος 2
1) (вечно) недовольный, брюзгливый, капризный
Пр.:(γῆρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); γερόντιον Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἄνθρωπος Демосфен (384-322 до н.э.))
2) злобный, раздражительный
Пр.:(ζῷον Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
3) мучительный, тяжелый, трудный
Пр.:(ἡνιόχησις Платон (427-347 до н.э.); δύσκολόν τί πρᾶξαι Демосфен (384-322 до н.э.); πόλεμος, βίος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова δύσκολα:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: δύσκολος


Перевод: puritanical, hard


Открыть окно