ἁλώσεως

- взятия

Лексема: ἅλωσις


Номер Стронга: 259


Определения: 259, ἅλωσις
захват, ловля, уловление, взятие; LXX: 08610 (תּפשׂ‎).


Словарь Дворецкого:

259: ἅλωσις

ἅλωσις -εως
1) захват, взятие, завоевание
Пр.:(Μιλήτου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); Ἰλίου Эсхил (525/4-456 до н.э.); Τροίας Платон (427-347 до н.э.): τῆς πόλεως Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) захват в плен, пленение или поимка
Пр.:(τοῦ βασιλέως Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἑαλωκότες ἄφυκτον ἅλωσιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — захваченные в плен, из которого побег невозможен

3) возможность захвата
Пр.:(μόνην ἔχοντες τήνδ΄ ἅλωσιν Ἰλίου Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) юр. взятие под стражу, т.е. обвинительный приговор Платон (427-347 до н.э.)
5) ловля
Пр.:(αἱ τῶν ἰχθύων ἁλώσεις Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἁλώσεως:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἅλωσις


Перевод: capture


Открыть окно