ἀνῶμεν

- поднимемся

Лексема: ἄνειμι


Номер Стронга: 447


Определения: 447, ἀνίημι
1. развязывать, ослаблять;
2. оставлять, покидать.


Словарь Дворецкого:

447: ἀνίημι

ἀν-ίημι
1) пускать или посылать вверх, испускать
Пр.:(ἀήτας Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἄφρον Эсхил (525/4-456 до н.э.); πνεῦμ΄ ἐκ πνευμόνων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
κρῆναι, ἃς ἀνῆκε θεός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — источники, которые забили по велению божества;
φόνου σταγόνας ἀ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — покрываться каплями крови;
πῦρ καὴ φλόγα ἀπ΄ αὐτοῦ ἀνεῖναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — воспламениться

2) выпускать, рождать, производить Пр.:(καρπόν Гомеровские гимны, X-IX вв.; κνώδαλα Эсхил (525/4-456 до н.э.); βλαστούς Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; med. возникать
Пр.:κίνδυνος ἀνεῖταί τινος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — возникает опасность для чего-л.
3) отпускать, освобождать
Пр.:(δεσμῶν, sc. τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐκ κατώρυχος στέγης τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τὸν αἴτιον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ὕπνος ἀνῆκέ με Гомер (X-IX вв. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — сон оставил меня, т.е. я проснулся;
ὥς μιν οἶνος ἀνῆκε Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — когда хмель вышел у него из головы;
ἄνετέ με παράγοροι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — перестаньте меня утешать;
ἀ. τινὴ τὸν δασμόν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — освобождать кого-л. от дани;
ἀνειμένος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — несдержанный, разнузданный;
τὸ ἀνειμένον εἴς и πρός τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — неудержимое влечение к чему-л.;
θάνατόν τινι ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — даровать кому-л. жизнь;
ἀ. τέν πόλιν τῆς φρουρᾶς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — вывести гарнизон из города;
ἀ. κόμαν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); — распускать волосы;
πέπλοι ἀνειμένοι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — распущенные одежды

4) освобождать от запоров, т.е. открывать, отворять Пр.:(πύλας Гомер (X-IX вв. до н.э.); θύρετρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)) ; снимать, вскрывать
Пр.:(σήμαντρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) med. обнажать Пр.:(κόλπον Гомер (X-IX вв. до н.э.)) ; сдирать шкуру, обдирать
Пр.:(αἶγας Гомер (X-IX вв. до н.э.), λαγόνας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) отпускать; ослаблять Пр.:(τόξον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἡνίας τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; перен. смягчать
Пр.:(λόγον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πόλεμον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἀνεὴς ἵππον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — дав повод коню;
εἰς τάχος ἀ. τοὺς ἵππους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — пускать коней во весь опор;
ἀ. φυλακάς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и φυλακήν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — ослаблять бдительность;
ἀ. τὸν δρόμον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — замедлять продвижение;
τὸ ἀνειμένον τῆς γνώμης Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — упадок духа, уныние;
νόμος ἀνεῖται Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — закон теряет силу;
ὁρᾶν, ὅτῳ τρόπῳ μέ ἀνεθήσεται τὰ πράγματα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — следить, как бы дела не пришли в расстройство

7) спускать с привязи, натравливать
Пр.:(τὰς κύνας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
8) оставлять невозделанным
Пр.:ἀ. χώραν μηλοβότον Исократ (436-338 до н.э.) — превратить страну в пастбище
9) культ. сохранять нетронутым, т.е. посвящать
Пр.:(τέμενος ἅπαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); χωρίον τῷ θεῷ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἄλσος ἀνειμένον Платон (427-347 до н.э.) — священная роща

10) побуждать, заставлять
Пр.:(ἄοιδὸν ἀειδέμεναι, τινὰ Αἴγυπτόν δ΄ ἰέναι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
11) разрешать, позволять, допускать
Пр.:(τινὰ πρός τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὸ σῶμα ἐπὴ ῥᾳδιουργίαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. ἑωυτὸν ἐς παιγνίην Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — предаваться забавам;
ἀνειμένος ἐς τὸ ἐλεύθερον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — предоставленный самому себе;
ἀ. τρίχας αὔξεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — отращивать волосы;
ποιεῖν τι ἀ. τινί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и τινά Платон (427-347 до н.э.) — разрешать кому-л. делать что-л.;
οἱ ἐς τέν πόλεμον ἀνειμένοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — посвятившие себя военному делу;
εἰς τὸ κέρδος λῆμ΄ ἔχων ἀνειμένον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — своекорыстный человек

12) слабеть, утихать, уменьшаться
Пр.:(οὐκ ἀνίει τὰ πνεύματα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); αἱ ἐπιθυμίαι ἄνείκασι Аристотель (384-322 до н.э.))
Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίει Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — Кир не унимался;
αἱ τιμαὴ ἀνείκασι Демосфен (384-322 до н.э.) — цены упали;
οὐκ ἀνίει ἐπιών Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он неотступно преследовал (противника);
ἀ. τινός Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); — прекращать что-л.Морфологичский анализ слова ἀνῶμεν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 1-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἄνειμι


Открыть окно