ἀποχωροῦσιν

- отступают

Лексема: ἀποχωρέω


Номер Стронга: 672


Определения: 672, ἀποχωρέω
уходить, удаляться, отходить, отступать.


Словарь Дворецкого:

672: ἀποχωρέω

ἀπο-χωρέω
(fut. тж. ἀποχωρήσομαι)
1) уходить, удаляться
Пр.:(δόμων Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἐκ τοῦ στρατοπέδου Платон (427-347 до н.э.))
2) совершать отступление, отходить, отступать Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
3) обращаться
Пр.:(εἴς и ἐπί τι Демосфен (384-322 до н.э.))
4) выделяться (из организма), быть извергаемым
Пр.:(τὰ ἀποχωροῦντα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и τὸ ἀποχωροῦν Аристотель (384-322 до н.э.))
5) быть отдаленным
Пр.:(τὰ μέρη τῆς αὐλῆς ἀποκεχωρηκότα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποχωροῦσιν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀποχωρέω


Перевод: to get away, depart


Открыть окно