ἠγρύπνεις,

- не спал,

Лексема: ἀγρυπνέω


Номер Стронга: 69


Определения: 69, ἀγρυπνέω
не спать, бодрствовать; перен. быть бдительным, внимательным; LXX: 08245 (שׂקד‎); син.1127 (γρηγορέω), 3525 (νήφω).


Словарь Дворецкого:

В словаре Дворецкого нет данных для этого слова.Морфологичский анализ слова ἠγρύπνεις,:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀγρυπνέω


Перевод: to be slumberless, be sleepless


Открыть окно