ἀπολογήσομαι

- буду оправдываться

Лексема: ἀπολογέομαι


Номер Стронга: 626


Определения: 626, ἀπολογέομαι
защищаться, оправдываться, говорить илисказать в оправдание, выступать в защиту.


Словарь Дворецкого:

626: ἀπολογέομαι

ἀπολογέομαι
1) защищаться, оправдываться
Пр.:(πρός τινα Платон (427-347 до н.э.), πρός τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀπολογούμενος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — ответчик;
ἀ. ταῖς κατηγορίαις Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — защищаться против обвинений

2) приводить в свое оправдание
Пр.:(τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
ταῦτα ἡμῖν ἀπολελογήσθω Платон (427-347 до н.э.) — пусть это будет сказано в наше оправдание

3) оспаривать, опровергать
Пр.:(τὰς διαβολάς Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
4) выступать в защиту
Пр.:(ὑπέρ τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπολογήσομαι:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπολογέομαι


Перевод: to defend, make a defense


Открыть окно